กรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

นายสังเวียน ศรีบุรินทร์ ประธานกรรมการสถานศึกษา

นายประชัน ศรีบุริน กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง )

นางสาววิภาวดี บัวโค กรรมการ ( ผู้แทนครู )

นายทองจันทร์ คำภาจูม กรรมการ (ผู้แทนองค์กรชุมชน )

นายทองทิพย์ ศรีบุรินทร์ กรรมการ (ผู้แทนองค์กรส่วนทองถิ่น)

นายฉลอง กาวน กรรมการ ( ผู้แทนศิษย์เก่า )

นายเฟือง เขาลาด กรรมการ (ผู้แทนองค์การศาสนา)

นายศักดิ์ วงชาชม กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)