ข้อมูลครุและบุคลากร

แผนผังบุคลากรโรงเรียนบ้านบวกอ่าง

นายณรงค์ชัย บุตรวัง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวปิยะพร แสนพันศิริ

ครูชำนาญการ

นางสาววิภาวดี บัวโค

ครูชำนายการ

นางสาวปทุมรุ่ง สุดโต

ครู

นางสาวนันท์ธิชา แก้วพิกุล

ครูผู้ช่วย

นางสาวศรัญญา ศรีกระทุม

ครูอัตราจ้าง

นายโสมสุริยัน จันจุติ

พนักงานธุรการ

นายสมภาร จันทร์สว่าง

นักการภารโรง