ประวัติโรงเรียน


ข้อมูลทั่วไป

๑. ข้อมูลพื้นฐาน

๑.๑ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนบ้านบวกอ่าง ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๙๗ ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะเมีย ตั้งอยู่ บ้านบวกอ่าง ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มีเนื้อที่ทั้งหมด ๖ ไร่ ๒ งาน โดย นายสุวัจน์ กาษรสุวรรณ ผู้ตรวจราชการประถมศึกษาเป็นประธาน นายเคน แก้วชูฟอง ผู้ใหญ่บ้าน นายบันลือ พาจำรงค์ ครูใหญ่ นายเมฆ ประเมศ ครูโรงเรียนบ้านบวกอ่าง เป็นกรรมการ สร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว พื้นติดดิน ฝาฟาก หลังคามุงด้วยแฝก จำนวน ๕ ห้อง และได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖

ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ และเปลี่ยนเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต ๑ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓) ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๗๒ คน นักเรียนหญิง ๓๐ คน นักเรียนชาย ๔๒ คน มีข้าราชการครูรวมทั้งสิ้น ๔ คน ชาย ๒ คน หญิง ๒ คน มีครูอัตราจ้าง ๑ คน มีลูกจ้างประจำตำแหน่งภารโรง ๑ คน ครูธุรการ ๑ คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ - ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖ รวม ๙ ชั้นเรียน มี นายณรงค์ชัย บุตรวัง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวกอ่าง

๑.๒ อาณาเขตและพื้นที่ติดต่อ

ทิศเหนือ จดกับชุมชนบ้วนบวกอ่าง หมู่ที่ ๒

ทิศใต้ จดกับชุมชนบ้วนบวกอ่าง หมู่ที่ ๒

ทิศตะวันออก จดกับชุมชนบ้วนบวกอ่าง หมู่ที่ ๒

ทิศตะวันตก จดกับชุมชนบ้วนบวกอ่าง หมู่ที่ ๒

มีเนื้อที่ทั้งหมด ๖ ไร่ ๒ งาน