02

ชื่อ -สกุล : นายณรงค์ชัย บุตรวัง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียน :

วุฒิการศึกษา :

Telephone ; 087-2399580

e-mail